Spolupráce s rodinou

 

Naše MŠ PASTELKA klade velký důraz na dobrou spolupráci s rodinou. Vnitřní předpisy a řády naší MŠ umožňují co nejužší a pravidelný kontakt rodičů nejen s učitelkami MŠ a vedením ZUMŠ, ale také kontakt rodičů s jejich dětmi během pobytu v MŠ, tedy v samotném prostředí MŠ, např. formou aktivního zapojení rodičů do různých činností či akcí MŠ.

 

Rodiče mají právo a možnost se vyjádřit k provozu a programu naší MŠ PASTELKA, vznést jakýkoliv návrh, dotaz, popř. stížnost buď u třídní učitelky svého dítěte nebo u vedoucí učitelky úseku MŠ,
popř. přímo u ředitelky ZUMŠ. Zpětnou vazbou pro naši práci bývá anketa pro rodiče, ve které mají možnost anonymně vyjádřit své názory, podněty i připomínky,

 

Dostatečná a pravidelná informovanost rodičů o veškerém dění v naší MŠ PASTELKA je zabezpečena několika způsoby :

a) pravidelným každodenním kontaktem učitelek MŠ s rodiči při převzetí dítěte do MŠ

b) aktuálními písemnými informacemi na nástěnkách v šatně MŠ, popř. na dalších vývěsních plochách v obci

c) různými informačními letáčky či pozvánkami na konkrétní akce školy

d) pravidelnými zprávami (články) o dění v naší ZUMŠ, uveřejněnými
v místních vlachovobřezských novinách BŘEZINY (měsíčník).

 

Několikrát do roka pořádá naše MŠ PASTELKA nejen informační rodičovské schůzky a Dny otevřených dveří, ale také různé zajímavé besedy na aktuální témata týkající se dětí, rodiny či aktivit v naší MŠ, včetně akcí společných pro rodiče s dětmi.

 

PŘEHLED AKCÍ MŠ PASTELKA PRO RODIČE
(popř. pro rodiče s dětmi):

 

Úvodní rodičovská schůzka

Podzimní dílna

Dny otevřených dveří v MŠ PASTELKA

Maminko,tatínku,pojd si se mnou hrát

Vánoční dílna pro rodiče s dětmi

Předvánoční fotografování dětí - na přání rodičů

Rodičovská schůzka pro rodiče předškoláků - informace k zápisu dětí
do 1. tř. ZŠ

Jarní (popř. velikonoční ) dílna pro rodiče s dětmi

Vyhlášení zápisu dětí do MŠ PASTELKA pro nový školní rok

Vítání občánků

Lampionový průvod

Divadelní představení

Moje maminka má svátek – kulturní program u příležitosti Dne matek

Fotografování dětí v závěru školního roku (na přání rodičů)

Loučení s předškoláky - společně prožité odpoledne v prostorách MŠ
a školní zahrady

(zábavné hry, sportovní soutěže, táborák atd.)