Přijímání dětí

 

Každoročně provádíme zápis dětí do MŠ v jarních měsících.
Termín zápisu stanoví
ředitelka ZUMŠ.
Veřejnost je informována prostřednictvím letáčků umístěných nejen

v budově ZUMŠ, ale také v prostorách celého školního areálu, dále
na vývěsních tabulích MěÚ Vlachovo
Březí a ve výlohách vlachovobřezských obchodů.

 

Zájemci o zařazení dítěte do MŠ jsou povinni si vyzvednout formulář Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, který je k dispozici před vyhlášeným zápisem v kanceláři MŠ.

K vyplněné žádosti přikládají rodiče zároveň potvrzení dětského lékaře, že dítě může navštěvovat předškolní zařízení (dle § 34 odst.5 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a dle § 50 Zákona č. 258/2000 Sb.).
O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZUMŠ na základě správního řízení. Po ukončení zápisu informuje rodiče dítěte zasláním
tzv. Rozhodnutí o přijetí dítěte do předškolního zařízení v rámci
ZUMŠ Vlachovo Březí.

Do MŠ nesmí být přijato více dětí než stanovuje závazně kapacita zařízení. V současné době je kapacita naší MŠ stanovena na 80 dětí.

 

Podmínky, za nichž jsou přijímány děti do MŠ Pastelka, stanovují Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pastelka vrámci ZUMŠ Vlachovo Březí, která jsou popsána ve Vnitřní směrnici ZUMŠ – úseku MŠ č.1 /2006.
Tato Vniřní směrnice je přílohou Vnitřního řádu školy.

 

Ředitelka ZUMŠ může ukončit docházku dítěte do MŠ v rámci ZUMŠ,
a to po dohodě se zřizovatelem školy, tj. Městem Vlachovo Březí
a po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte,
jestliže :

 

 

1.    zákonný zástupce dítěte závažným způsobem a opakovaně narušuje     provoz úseku MŠ, nedodržuje ustanovení Vnitřního řádu MŠ a dosavadní jednání vedoucí k nápravě byla neúspěšná

 

 

2.    v průběhu pobytu dítěte v předškolním zařízení bylo toto ukončení docházky doporučeno pediatrem, pedagogicko-psychologickou poradnou či centrem speciální pedagogiky.

 

 

Docházka dítěte do MŠ může být dále ukončena či dočasně přerušena
na základě písemné žádosti zákonného zástupce, a to ze závažných důvodů.

 

 

Na základě udělení Rozhodnutí o přijetí jsou děti rozděleny podle věku do jednotlivých tříd. V naší mateřské škole máme celkem 4 : KOŤÁTKA, HVĚZDIČKY, STONOŽKY, KNOFLÍCI