Organizace chodu MŠ

 

Nástup dětí do MŠ:
průběžně od 5:45 hod. - do 8.00 hod.
(po předchozí domluvě s učitelkami v MŠ lze přivést dítě do MŠ kdykoliv během dne dle potřeby rodiny - viz Vnitřní řád MŠ !)

 

Spontánní hra:
a/ pravidelně denně po příchodu dětí do MŠ, a to cca do 8.45 h
a odpoledne po spánku

b/ nepravidelně během dne dle momentální situace a individuálních potřeb dětí

 

Řízené činnosti:

během dopoledne dle individuálních plánů učitelek, a to buď ve skupinách či jednotlivě podle zájmu

 

Sledování televize:

zařazováno nepravidelně (s ohledem na počasí), maximálně však jedenkrát týdně, doba sledování nepřesahuje 25 minut

 

Pohybové aktivity:
zařazovány v průběhu celého dne, a to při hrách, řízených činnostech,
pobytu venku a odpoledních aktivitách, vždy dle potřeb a zájmu dětí - probíhají ve třídách, příležitostně v prostoru chodby , venku (pohybové chvilky, pohybové hry, hry se zpěvem, závodivé hry a volné pohybové vyžití)

 

Pobyt venku:
využívána školní zahrada i nejbližší okolí MŠ (park, louka, les)
v letních měsících je pravidelně zvlhčováno pískoviště během dopoledne je dodržován 2 hodinový pobyt venku pobyt venku využíván k dalšímu získávání vědomostí a poznatků o okolním světě, k pohybovým aktivitám, k spontánním hrám apod.

 

Odpočinek:
děti se postupně ukládají k odpočinku a spánku od 12.45 a vstávají ve 14.15 h
lehátka se denně rozkládají, pyžamo a lůžkoviny jsou uloženy ve skříni

 

Stravování:
ranní svačina - 8,40 - 9,20 h

oběd - 11,45 - 12,15 h

odpolední svačina - 14,15 h

 

svačiny se podávají samoobslužně, s pomocí učitelky

svačiny i obědy donáší provozní zaměstnankyně z kuchyně ZŠ během dopoledne (ranní svačina v 8.00, obědy v 10.45 h)

rozdělování a příprava jídel probíhá v jídelně - výdejně MŠ

 

Pitný režim:
nápoje jsou připravovány stále čerstvé, doplňují se podle potřeb dětí,
jsou neustále k dispozici ve všech třídách

druh nápojů: čaj, mléko, bílá káva, kakao, šťávy - různé kombinace

způsob obsluhy: samoobslužně, s pomocí učitelky

 

Otužování:
a) prováděno pravidelným větráním, vzdušnými lázněmi, vodou

b) zařazováno při hrách, TV aktivitách, při spaní, podle potřeby a počasí