Vnitřní řád MŠ Pastelka

 

1. Provozní doba úseku MŠ je od 5:45 - do 16:45 hod.
Ráno se děti přijímají do 8,00 hod.,
poté se nahlašuje počet dětí ke stravě do školní jídelny při ZŠ.

 

2. Po předchozí dohodě s učitelkami v MŠ je možno přivést dítě do MŠ kdykoliv během dne dle potřeby rodiny, dítě však musí být předem tj. nejpozději do 8,00 hod. v daný den nahlášené

ke stravě u vedoucí ŠJ.
Tel. číslo do ŠJ při ZŠ: 388 320 240 - ved. ŠJ pí. Kapuscinská.

 

3. Děti jsou v MŠ rozděleny do 4 tříd:
                1. třída : děti od 2,5 - do 3,5 roku

2. třída : děti od 3,5 - 4let

3. třída : předškolní děti od 5 - 5,5 roku

4. třída : předškolní děti od 5,5 - do 7 let
 

Rodiče mohou jít ráno se svým dítětem do třídy, stejně tak i před odchodem dítěte domů.

 

4. Otázku přijímání dětí do MŠ Pastelka řeší Vnitřní směrnice ZUMŠ – úsek MŠ č. 1/2006, která je přílohou tohoto Vnitřního řádu MŠ.

 

5. Rodiče jsou povinni dítě do MŠ přivádět a předat učitelce osobně u vstupních dveří MŠ (nikoliv jen do šatny MŠ !). Učitelka ručí pouze za to dítě, které je jí osobně předáno rodičem nebo jím pověřeným zástupcem. Dále je rodičům umožněno, projeví-li zájem, jít ráno se svým dítětem do třídy, popř.ve třídě strávit čas s dítětem před jeho odchodem domů.

 

6. Při odchodu dítěte z MŠ učitelka vydá dítě pouze rodičům. Pokud pro dítě do MŠ přijde jiná osoba, je jí dítě vydáno pouze tehdy, má-li zákonný zástupce předem s MŠ sepsánu dohodu
o
odvádění dítěte jinou osobou. V žádném případě nepošle učitelka dítě domů z MŠ samotné !

 

7. Pokud dítě bez řádné omluvy rodičů se neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny, budou rodiče písemně upozorněni, že podle § 35 Zákona č.561/2004 Sb., může být docházka jejich dítěte do předškolního zařízení ukončena.

 

8. Rodiče by měli ve svém vlastním zájmu a v zájmu dítěte co nejvíce spolupracovat s učitelkami MŠ,
tj. informovat je při ranním předávání dítěte do MŠ zejména
o aktuálním zdravotním
stavu dítěte, popř. sdělovat další důležité informace týkající se pobytu dítěte v MŠ
(např. změnu času či osoby pro vyzvednutí dítěte z MŠ) a také nahlašovat jakékoliv další změny v osobních údajích dítěte, které se evidují na přihlášce dítěte do MŠ, (např. změnu rodinných poměrů a v důsledku toho případnou změnu příjmení dítěte, změnu adresy bydliště popř. telefonního čísla, změnu zdravotní pojišťovny, změnu zaměstnavatele a kontaktního telefonu do práce apod.).

 

9. Do MŠ by mělo přicházet dítě zdravé, schopné plnit stanovený režim dne (včetně cvičení či vycházky).
Při podezření z nemoci má učitelka právo dítě do MŠ nepřijmout. Propukne-li
nemoc během dne, učitelka MŠ tuto skutečnost neprodleně oznámí rodičům na uvedená kontaktní telefonní čísla a rodiče mají povinnost nemocné dítě z MŠ vyzvednout.

 

10. Rodiče by měli dítěti do MŠ pořídit tyto věci :

do třídy : bačkorky (pevně držící na noze !), punčocháče nebo kalhoty do pasu (bez šlí), pyžamo na spaní, kartáček na zuby, hrníček na pití (výrazný barvou či obrázkem, aby si ho dítě snadno poznalo);

na pobyt venku : tepláky nebo starší kalhoty, starší obuv, pláštěnku a holínky

Všechny osobní věci dětí musí být podepsané na viditelném místě!

 

11. Rodiče mají rovněž povinnost prát doma povlečení
(1 x měsíčně) a ručníky (1 x týdně), 
a to dle nařízení Provozního řádu MŠ – kapitola III. (viz další předpisy).

 

12. Dítě by nemělo v zájmu ochrany svého zdraví a bezpečnosti přinášet do MŠ žádné ostré předměty
(např. ozdobné spony na spínacím špendlíku), ani drahé hračky či jiné cennosti,
za jejichž případné poškození či ztrátu MŠ neručí !

 

13. Výši úplaty za předškolní vzdělávání na úseku MŠ Pastelka
v rámci ZUMŠ Vlachovo Březí 
stanovuje ředitelka ZUMŠ
podle § 123, odst. 1 a 4 Zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a podle § 6 Vyhlášky č. 43/2006 Sb.
o předškolním vzdělávání. Kritéria pro stanovení výše úplaty jsou
stanoveny Vnitřní směrnicí ZUMŠ - úsek MŠ č. 2/2006, která je přílohou Vnitřního řádu MŠ.

Na základě novely Školského zákona č.561/2004 Sb. a výše uvedené vyhlášky je předškolní vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ b e z ú p l a t n é , tj. děti v předškolní třídě (jdoucí k zápisu do 1. tř. ZŠ) mají pobyt v MŠ zdarma.

 

14. Pro ostatní tj. pro mladší děti výši úplaty za předškolní vzdělávání a způsob její úhrady stanovuje dle výše uvedené vyhlášky ředitelka ZUMŠ, a to písemnou formou,
vždy na
příslušný školní rok, tj. na období od 1.9. t.r. do 31. 8. roku následujícího. Výše úplaty, tj.základní částka na měsíc je stanovena dle § 6 výše uvedené vyhlášky bez ohledu na počet odchozených dní dítěte do MŠ. Zároveň je stanoven tzv.minimální poplatek pro případ, že dítě v účtovaném měsíci MŠ vůbec nenavštěvovalo. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na dané období je vyvěšeno na informační nástěnce v MŠ.

 

15. Na slevu ze stanovené výše úplaty dle výše uvedených předpisů není právní nárok. Ředitelka ZUMŠ však může ve zvláště závažných a odůvodněných případech poskytnout slevu ze stanovené základní částky, a to na základě na písemné žádosti rodičů, doložené příslušnými potvrzeními. Tato sleva však může být max.ve výši 50% původní částky, tj. ve výši tzv.minimálního poplatku. Žádost o slevu a její kladné vyřízení či zamítnutí podléhá správnímu řízení. Proti rozhodnutí ředitelky ZUMŠ lze podat do 15 dnů po převzetí vyrozumění písemné odvolání na OŠMT KÚ České Budějovice.

 

16. Úhrada úplaty se provádí zpětně za uplynulý měsíc, a to složenkou, kterou vystavuje vedoucí učitelka MŠ, popř.složením hotovosti na účet školy pod příslušným variabilním symbolem dítěte. Termín splatnosti je nejpozději do 15.dne následujícího měsíce.

 

17. Pokud v účtovaném měsíci došlo k uzavření provozu MŠ (např. v době školních prázdnin nebo provozně technických důvodů), bude základní částka úplaty snížena o poměrnou část.

 

18. Za stravování dětí v MŠ odpovídá vedoucí ŠJ při ZŠ Vlachovo Březí, na kterou se rodiče mohou obracet se všemi svými připomínkami, dotazy popř. podněty. Učitelky MŠ informace o stravování nepodávají!

Strava se platí složenskou buď v hotovosti na poště nebo bezhotovostním bankovním převodem. Termín splatnosti je nejpozději do 15. dne následujícího měsíce!

 

Důležité upozornění : Pokud nebude stravné na nadcházející měsíc uhrazeno v termínu, nebude umožněn pobyt dítěte v MŠ z důvodu toho, že pokud je dítě přítomno v MŠ, musí se stravovat !!!

 

19. S platností od 1. 1. 2005 byla vrámci úseku MŠ zřízena
tzv.
Školní jídelna -výdejna jídla, do
které se dováží jídlo
ze ŠJ při ZŠ. Za přepravu a výdej jídla v MŠ zodpovídá pověřená
provozní pracovnice MŠ, vedoucí výdejny p. Jaroslava Hnátová. Všechny ostatní náležitosti týkající se stravování dětí v MŠ řeší vedoucí ŠJ při ZŠ, odkud je jídlo dováženo.

 

20. Jakékoliv dotazy, popř. stížnosti či podněty týkající se provozu a činnosti MŠ mají rodiče právo vznést, popř. předat písemně buď vedoucí učitelce MŠ nebo přímo ředitelce ZUMŠ.

 

21. Úsek MŠ má také svůj Organizační řád (tzv. Režim dne) a Provozní řád (na základě Zákona o ochraně veřejného zdraví), které jsou natolik flexibilní, že mohou reagovat na vznesené podněty či připomínky ze strany rodičů a zejména na aktuální změny potřeb dětí. Všechny řády a vnitřní předpisy úseku MŠ jsou rovněž vyvěšeny na nástěnce v šatně MŠ !

 

22. S platností od školního roku 2002/03 pracuje MŠ podle nového školního vzdělávacího programu (tzv. ŠVP), jehož poslední aktulizace je k datu 23. 9. 2013. ŠVP je možno rodičům
na jejich požádání zapůjčit k nahlédnutí, popř. k podrobnějšímu prostudování.

 

23. Rodiče mají právo být informováni o prospívání svého dítěte a o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení.

 

24. Rodiče mají možnost se aktivně podílet na dění v MŠ – účastnit se různých programů a akcí MŠ a dle svého zájmu vstupovat do her a činností svých dětí. Jsou proto pravidelně a dostatečně informováni o veškerém dění v MŠ, a to vývěskami na nástěnce v šatně MŠ, a také o všech akcích pořádaných MŠ, a to pozvánkami.

 

 

 

 

Mgr. Yveta Smolenová                                       Tatjana Tláskalová

vedoucí učitelka úseku MŠ                            ředitelka ZUMŠ