Školní řád MŠ PASTELKA

 

Školní řád je zpracován v souladu s § 30, odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a prováděcí Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání s přihlédnutím k podmínkám mateřské školy

 

 

 

Článek I.

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě má právo :

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, místa k životu, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti

 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu

 

2. Základní práva zákonných zástupců dětí při předškolním vzdělávání

 

Každý zákonný zástupce dítěte má právo :

 • na diskrétnost a ochranu informaací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 • projevit jakékoliv připomínky k provozu školy, popř. k učitelce MŠ či ředitelce školy

 

3. Základní povinnosti zákonných zástupců dětí při předškolním vzdělávání

 

Každý zákonný zástupce dítěte má povinnost :

 • poskytnout MŠ potřebné údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně pro vedení

školní matriky a tyto údaje aktualizovat

 • hradit veškeré poplatky MŠ ve stanoveném termínu

 • na vyzvání vedoucí učitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte

 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ

 • vzniklý problém, popř. konflikt řešit neprodleně s tím pedagogem (provozním zaměstancem),

kterého se týká, při neuspokojivém výsledku jednání se obrátit na ředitelku školy

 • pravidelně sledovat veškeré vyvěšené informace na nástěnkách MŠ

 

4. Základní práva a povinnosti pedagogů při předškolním vzdělávání

 

Každý pedagog MŠ :

 • přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

 • rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávácích cílů školy

 • odpovídá zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem

 • má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci

 

 

 

Článek II.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

Veškeré základní informace týkající se provozu a vnitřního režimu MŠ jsou zakotveny v následujících organizačních předpisech MŠ :

 • Vnitřní řád MŠ Pastelka

 • Režim dne

 • Provozní řád MŠ

 • Provozní řád školní jídelny – výdejny při MŠ

 • Provozní řád školní zahrady

 

 

 

Článek III.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace,  nepřátelství nebo násilí

 

Veškeré základní informace týkající se zásad bezpečnosti a péče o zdraví při práci s dětmi jsou zakotveny v v organizačních předpisech MŠ :

 • Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je výchovně-vzdělávací působení na děti již předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcíc, a to ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

V celé budově ZUMŠ na obou úsecích školy platí přísný zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

 

 

 

Článek IV.

Zacházení s majetkem školy

 

Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni po celou dobu pobytu v prostorách MŠ se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

 

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 

Tento Školní řád MŠ Pastelka nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný

od 1. 9. 2008. Zároveň od data jeho účinnosti je vyvěšen na viditelném místě na nástěnce MŠ.

 

Veškeré dodatky, popř. změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců MŠ s obsahem tohoto Školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

 

Jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.

 

 

Tatjana Tláskalová

ředitelka ZUŠ a MŠ Vlachovo Březí