Provozní řád mateřské školy PASTELKA

v rámci ZUMŠ Vlachovo Březí

 

(zpracováno podle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů)

 

 

I. Údaje o zařízení :
 

Název: Základní umělecká škola a Mateřská škola

                     Vlachovo Březí – úsek MŠ

 

IČO: 60098767

 

Zřizovatel: Město Vlachovo Březí

Adresa školy: Komenského 346, 384 22 Vlachovo Březí

Telefon: 388 320 197 - MŠ, 388 320 198 - ředitelna ZUMŠ

 

Ředitel školy: Tatjana Tláskalová

Vedoucí úseku: Mgr. Yveta Smolenová

 

Typ MŠ: celodenní provoz

Stanovená kapacita: 80 dětí

Provozní doba: 5:45 – 16:45 h

 

Využití zařízení pro jiné aktivity: dosud žádné

 

II. Režimové požadavky:

 

Nástup dětí do MŠ: průběžně od 5:45 hod. - do 8.00 hod.
(po předchozí domluvě s učitelkami v MŠ lze přivést dítě do MŠ
kdykoliv během dne dle potřeby rodiny - viz Vnitřní řád MŠ !)

 

Spontánní hra:
a/ pravidelně denně po příchodu dětí do MŠ, a to cca do 8.45 h a odpoledne po spánku

b/ nepravidelně během dne dle momentální situace a individuálních potřeb dětí

 

Řízené činnosti:
během dopoledne dle individuálních plánů učitelek, a to buď
ve skupinách
či jednotlivě podle zájmu

 

Sledování televize:
zařazováno nepravidelně (s ohledem na počasí), maximálně však jedenkrát
týdně, doba sledování nepřesahuje 25 minut

 

Pohybové aktivity:
zařazovány v průběhu celého dne, a to při hrách, řízených činnostech,
pobytu venku a odpoledních aktivitách, vždy dle potřeb a zájmu dětí probíhají ve třídách, příležitostně v prostoru chodby , venku (pohybové chvilky, pohybové hry, hry se zpěvem, závodivé hry a volné pohybové vyžití

 

Pobyt venku:
využívána školní zahrada i nejbližší okolí MŠ (park, louka, les)

- v letních měsících je pravidelně zvlhčováno pískoviště

- během dopoledne je dodržován 2 hodinový pobyt venku, odpoledne délka pobytu venku závisí na délce pobytu dětí v MŠ

- pobyt venku využíván k dalšímu získávání vědomostí a poznatků o okolním světě, k pohybovým aktivitám, k spontánním hrám apod.

 

Odpočinek:
děti se postupně ukládají k odpočinku a spánku od 12.45 a vstávají ve 14.15 h
lehátka se denně rozkládají, pyžama a lůžkoviny jsou uloženy ve skříni

 

Stravování:
ranní svačina - 8,40 - 9,20 h

oběd - 11,45 - 12,15 h

odpolední svačina - 14,15 h

 

- svačiny se podávají samoobslužně, s pomocí učitelky

- svačiny i obědy donáší provozní zaměstnankyně z kuchyně ZŠ během dopoledne (ranní svačina v 8.00, obědy v 10.45 h)

- rozdělování a příprava jídel probíhá v jídelně - výdejně MŠ

 

Pitný režim:
nápoje jsou připravovány stále čerstvé, doplňují se podle potřeb dětí,
jsou neustále k dispozici ve všech třídách

- druh nápojů : čaj, mléko, bílá káva, kakao, šťávy - různé kombinace

- způsob obsluhy : samoobslužně, s pomocí učitelky

 

Otužování:
a) prováděno pravidelným větráním, vzdušnými lázněmi, vodou

b) zařazováno při hrách, TV aktivitách, při spaní, podle potřeby a počasí

 

III. Způsob nakládání s prádlem:

 

Výměna lůžkovin: 1x měsíčně

Výměna ručníků: 1x týdně

Výměna pyžam: dle potřeb dětí, nejdéle však 1x za 2 týdny

Způsob praní prádla: veškeré prádlo perou rodiče

Skladování lůžkovin a ručníků: uloženy na místě k tomu určeném (skříně)